Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně - v kanceláři Obecního úřadu Ošelín
  • písemně - osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecního úřadu Ošelín:

      Obecní úřad Ošelín
      Ošelín č.p. 36
      349 01 Stříbro

  • e-mailem: administratorobce@oselin.cz
  • elektronickým podáním:
  • telefonicky na tel. čísle: 374 693 140

 

úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Ošelín
pondělí: 13.00 - 18.00  
úterý:    
středa: 13.00 - 18.00  přítomnost neuvolněného starosty
čtvrtek:    
pátek:    

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty
Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
Výzva k doplnění údajů o žadateli (§ 14 odst. 5, písm. a) – 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.5, písm. c) - 3 dnů
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7) - 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů

Doplnění údajů žadatelem o své osobě (§ 14 odst. 5 písm. a) – 30 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 5, písm. b) - 30 dnů
Lhůta pro odvolání - jestliže povinný orgán- 15 dnů
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Lhůta pro podání stížnosti (§16a odst. 1-3) – 30 dnů

Lhůta pro vyřízení stížnosti (§ 16a odst. 8) – 15 dnů

Termíny
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat
- o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá


Kdo informaci poskytne
- kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne
- je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
- jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
- pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
- jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
- pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá
- ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
- písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady.
 Ze žádosti musí být zřejmé:

- komu je určena

- že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb

- kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název,identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.

Jaký bude postup povinného orgánu
- je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
- pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví
- pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

- jestliže nebyla žádost v celém svém rozsahu ve lhůtě vyřízena, může podat žadatel stížnost do 30 dnů od uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo po doručení neúplné informace od povinného subjektu

Komu se odvolání nebo stížnost posílá
- odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

- stížnost se podává u orgánu, jenž žádost ve lhůtě nevyřídil, či ji vyřídil jen z části

Kdo o odvolání a stížnosti rozhodne
- o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal.
- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

- stížnost může vyřídit povinný orgán tak, že žádosti zcela vyhoví, nebo pokud na žádost dosud nereagoval, tuto vyřídí, a to do 7 dnů od podání stížnosti

- pokud stížnost nevyřídí povinný orgán, předá stížnost se spisovým materiálem k rozhodnutí nadřízenému orgánu

- nadřízený orgán o stížnosti rozhoduje do 15 dnů od jejího předložení povinným subjektem

- proti rozhodnutí o stížnosti nadřízeného orgánu není možné se odvolat.